Διακήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου στον Όρμο Αιγιάλης πλησίον του Ιατρείου για χρήση ως χώρου στάθμευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο Δήμαρχος Αμοργού, έχοντας υπ’ όψιν: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) β) το άρθρο 194 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) γ) το Ν.3852/2010 δ) την υπ΄ [...]