ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Κανανισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. Αριθμ. Απόφασης: 137/2019 Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. Στην Αμοργό, σήμερα την 10η του [...]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15/2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. Αριθμ. Απόφασης: 135/2019 Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού. Στην Αμοργό, σήμερα 1η του μηνός Σεπτεμβρίου [...]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15/2019 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού. Αριθμ. Απόφασης: 136/2019 Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού. Στην Αμοργό, σήμερα 1η του μηνός Σεπτεμβρίου [...]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Αρ. απόφασης 562/2-9-2019) Έχοντας υπόψη την παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’). την παρ 9 του άρθρου 163 Ν. 3584/07, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. [...]

Απόφαση Δημάρχου για σύσταση εκτελεστικής επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύσταση-Συγκρότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού» ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 567/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Έχοντας υπόψη του: Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική [...]

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Ληξιάρχου

ΘΕΜΑ: Ορισμός Ληξιάρχου στο Δήμο Αμοργού. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 564/2019 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Έχοντας υπόψη του: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα [...]

ΑΠΟΦΑΣΗ 100-2018 έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου Κωβαίου Μιχαήλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 10/2018 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμοργού. Αριθμ. Απόφασης: 100/2018. Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωβαίου Μιχαήλ. Στην [...]

Go to Top