ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
Γ1 ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ

Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής τους πολιτικής, επεκτείνοντας το δίκτυό τους µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού για την παροχή και πώληση
υπηρεσιών και προϊόντων που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών τους, συνεργάζονται µε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, ιδιώτες επιχειρηµατίες,
καταστηματάρχες, ελεύθερους επαγγελµατίες, µε σκοπό τη λειτουργία Ταχυδροµικού Πρακτορείου στα καταστήµατά τους.
Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον του ΕΛΤΑ για τη λειτουργία Περιφερειακού Ταχυδροµικού Πρακτορείου στα Κατάπολα του ∆ήµου Αµοργού του Νοµού Κυκλάδων.

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
• Πώληση γραµµατοσήµων.
• Παραλαβή, ζύγιση και τιµολόγηση ταχυδροµικών αντικειµένων επιστολικού ταχυδροµείου.
• Πώληση προϊόντων ΕΛΤΑ και τρίτων που διατίθενται µέσω του Ταχυδροµικού ∆ικτύου.
• Αποστολή αντικειµένων ειδικής διαχείρισης (συστηµένα, αντικαταβολής, κ.λ.π) και EXPRESS.
• Παραλαβή, ζύγιση και τιµολόγηση ταχ. δεµάτων
• Έκδοση ταχυδροµικών επιταγών
• Εξόφληση λογαριασµών Ταχυπληρωµής (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης, κινητής τηλεφωνίας, κλπ).
• Επίδοση ταχυδροµικών αντικειµένων στο χώρο του Ταχυδροµικού Πρακτορείου ή µέσω των
Γραµµατοθυρίδων του.
• ∆ιανοµή καθηµερινά κατ’ οίκον, των ταχυδροµικών αντικειµένων – πληρωµή ταχ. επιταγών,
συντάξεων και επιδοµάτων κλπ.
• Πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΛΤΑ.

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ
• Καλή θέση και προβολή
• ∆ραστηριότητα που προσιδιάζει µε το έργο των Ελληνικών Ταχυδροµείων
• Άνετη πρόσβαση πελατών και οχηµάτων
• Εσωτερικό διακριτό χώρο ελαχίστων διαστάσεων 12 τ.µ., ο οποίος θα οριοθετηθεί και θα διαµορφωθεί κατάλληλα προκειµένου να εκτελείται απρόσκοπτα το ταχυδροµικό έργο.
• Ικανή πρόσοψη για την τοποθέτηση των σηµάνσεων ΕΛΤΑ.
• Αναγκαίο εξοπλισμό για την πλήρη διασύνδεση στο αυτοματοποιημένο περιβάλλον ΕΛΤΑ (Ενδεικτικά : σύνδεση Internet,υπολογιστή, ειδικό modem, εκτυπωτές κ,λ,π)

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευµατίες- επαγγελµατίες που διατηρούν στις παραπάνω περιοχές καταστήματα καλής θέσης και προβολής, να υποβάλουν σχετική αίτηση.
Έντυπο της αίτησης καθώς και πληροφορίες, δίνονται από το Κατάστηµα ΕΛΤΑ Αµοργού, Τ.Κ. 840 08 , τηλ. 22850 71250, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 – 14.00.
Σημειώνεται ότι :
• Ο ΕΛΤΑ δεν δεσμεύεται έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν αιτήσεις και διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ως ανάδοχο αυτόν που θα κρίνει ως καταλληλότερο για
την λειτουργία του Ταχυδρομικού Πρακτορείου.
• Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται κάθε 15ήµερο
• Με τον επιλεγέντα ανάδοχο, θα υπογραφεί σχετική σύβαση συνεργασίας για τρία έτη.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΤΑ