ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘ. 25/2020
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα
διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 17 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

Κατάρτιση του δημοτικού προϋπολογισμού για το έτος 2021.