ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 76 (3)
Μετονομασία οικισμού Αιγιάλη της Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης του Δήμου Αμοργού σε οικισμό Λαγκάδα .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. 112/2016 (ΑΔΑ:61ΦΨΩΨΡ-ΧΧ7) από φαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμοργού.
4. Το υπ’ αριθμ. 28/2016 πρακτικό του Συμβουλίου Τοπωνυμιών (θέμα 4ο).
5. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου.
6. Την υπ’ αριθμ. 84/2017 γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσω τερικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Ο οικισμός Αιγιάλη της Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης του Δήμου Αμοργού μετονομάζεται σε οικισμό Λαγκάδα. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευ ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Υπουργός Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ