Τ3_Τεχνική Περιγραφή-Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές_signed