[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[i]  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

– Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

– Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6027

– Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Χώρα Αμοργού, Αμοργός,84008

– Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Γ. Χάλαρης

– Τηλέφωνο: 2285 3060231

– Ηλ. ταχυδρομείο: amorgos@aigaio.gr

– Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.dimos.amorgos.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

– Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ CPV  : 45252127-4

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6027]

– Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΕΡΓΑ

– Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ……

– Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΥΔ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_signed

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_signed

ΣΧΕΔΙΟ 1_signed

ΣΧΕΔΙΟ 2 _signed

Τ2_Συγγραφή υποχρεώσεων_signed

Τ3_Τεχνική Περιγραφή-Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές_signed

Τ4_Kανονισμός Mελετών_signed

Τ5.1_Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΜ_signed

Τ5.2_Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχ_signed

Τ5.3_Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλ._signed

Τ6_Τιμολόγιο Δημοπράτησης_signed

Τ7_Προυπολογισμός Δημοπράτησης_signed