Αγαπητοί δημότες,
Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου μας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 229/25-11-2019 Απόφαση Δ.Σ. Αμοργού της οποίας η νομιμότητα επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. 3521/27-1-2020 Απόφαση Συντονιστή Αποκ/νης Διοίκησης (ΑΔΑ:62ΥΑΟΡ1Ι-09Β).

Η εν λόγω Απόφαση η οποία από 12/12/2019 είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΨΜΩΝΩΨΡ-1ΦΙ) και έχει τοιχοκολληθεί κατά το πλήρες κείμενό της στον Πίνακα Ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, δημοσιεύθηκε (επίσης κατά το πλήρες κείμενό της) στις 17/12/2019 στην ημερήσια εφημερίδα των Κυκλάδων «Κυκλαδική» (και στην ιστοσελίδα της) ενώ παράλληλα έχει αναρτηθεί από 16-12-2019 και στην ιστοσελίδα του Δήμου – www.dimos.amorgos.gr.

Ευχαριστούμε,
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ