Απόσπασμα  από  το  πρακτικό  της  23/2019  Τακτικής  Συνεδρίασης  του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού.

Αριθμ. Απόφασης: 229/2019.
Τροποποίηση Κανονισμού ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Αμοργού.

Στην Αμοργό, σήμερα την 25η του μήνα Νοεμβρίου του Έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμοργού συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 4901 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γρίσπου Σταματίου με ημερομηνία 20 – 11 – 2019, η οποία δόθηκε στον κ. Δήμαρχο καθώς και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, των άρθρων 95 και 96 του Ν.3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 13 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 12 μέλη, παρόντων επίσης του Δημάρχου Αμοργού και του Γραμματέως του Δήμου κ. Γαβρά Μάρκου για τη τήρηση των πρακτικών της παρούσας συνεδρίασης.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα…