1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

7. ΕΣΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

8. Τ.Π. ΕΡΓΩΝ ΠΜ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

9. ΣΑΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

10. ΦΑΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

12. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

13. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ

14. ΕΕΕΣ