ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής σε σώμα.

Στην Αμοργό σήμερα 09-09-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Κατάστημα του Δήμου Αμοργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με αριθ. πρωτ. 3750/06-09-2019, η οποία καταρτίσθηκε και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 62 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού στην οποία ήταν παρόντες:

1) Ελευθέριος Καραΐσκος (Δήμαρχος) Πρόεδρος, 2) Κων/νος Γρίσπος, 3) Εμμανουήλ Βασσάλος και 4) Καλλιόπη Δεσποτίδου. Έτσι σε νόμιμη απαρτία, αφού ήταν παρόντα και τα τέσσερα (4) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, άρχισε η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Προέδρου της. Παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μαρία Θεολογίτου για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’), όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012:

  1. Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.
  2. .Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του δημάρχου στην Εκτελεστική Επιτροπή προεδρεύει ο αντιδήμαρχος που έχει οριστεί αναπληρωτής του και σε περίπτωση μη ορισμού ο αντιδήμαρχος που εγγράφεται πρώτος στην απόφαση διορισμού των αντιδημάρχων. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.
  3. .Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.»

Η εκτελεστική επιτροπή συνέρχεται κατόπιν γραπτής πρόσκλησης του προέδρου της, υποχρεωτικά, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 63 του Νόμου 3852/2010 και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο της. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.εγκ.59/74896/30.12.2010).

Κατόπιν αυτών, η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποτελείται από τους κ.κ :
Ελευθέριος Καραΐσκος – Δήμαρχος ως πρόεδρος
Κωνσταντίνος Γρίσπος – Μέλος
Εμμανουήλ Βασσάλος – Μέλος
Καλλιόπη Δεσποτίδου – Μέλος

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 01/2019.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος                                                                
Ελευθέριος Καραΐσκος                                                         

Η ΠρακτικογράφοςΤα μέλη  
Κων/νος Γρίσπος
Εμμανουήλ Βασσάλο
Καλλιόπη Δεσποτίδου