Για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση του κοινού που συναλλάσετε με την Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης Covid-19 και της επίδειξης κοινωνικής ευαισθησίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, όλα τα αιτήματα των πολιτών (πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης, αναβολές, κατάθεση δελτίου απογραφής, κατάθεση δικαιολογητικών ΟΒΑ), μπορούν να διεκπεραιώνονται:

α)με την ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των σχετικών κατά περίπτωση δικαιολογητικών (Στρατόπεδο Λοχαγού Ζαφείρη Αποστόλου ΤΚ 84100 Ερμούπολη Σύρος), εφόσον το αίτημα δεν είναι επείγον

β) με την αποστολή τηλεομοιοτυπίας (ΦΑΞ) στον αριθμό 2281085309 και

γ) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση synotioyaigaioy@n6.stratologia.gr.

Η Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι οι πολίτες θα πρέπει να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.stratologia.gr, που υπάρχουν πληροφορίες για τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων για όλα τα θέματα στρατολογικής φύσεως,έντυπα αιτήσεων καθώς και για τα κατά περίπτωση απαιτούμεναδικαιολογητικά»

Συνημμένα σας αποστέλλουμε για το σκοπό αυτό πληροφοριακό έντυπο, με τις τέσσερις (4) σχετικές ανακοινώσεις που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.stratologia.gr για την καθοδήγηση των πολιτών.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(μέτρα πρόληψης κατά της λοίμωξης covid-19)

Υποβολή αιτημάτων στρατολογικής φύσης: Για την υποβολή αιτημάτων στρατολογικής φύσης (π.χ. αναβολές σπουδών, μειωμένη θητεία κλπ), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν τη σχετική αίτηση εδώ και αφού τη συμπληρώσουν και την υπογράψουν, να την αποστείλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εδώ, επισυνάπτοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται εδώ.

Υποβολή αιτημάτων έκδοσης πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης» της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος.

Κατάθεσης Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων γεννηθέντων το έτος 2002 (Κλάση 2023): Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν το σχετικό έντυπο εδώ και αφού το συμπληρώσουν και το υπογράψουν, να το αποστείλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εδώ, επισυνάπτοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται εδώ. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν, υπογράψουν και αποστείλουν την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που υπάρχει εδώ.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων από τους εφέδρους στους διαγωνισμούς πρόσληψης των 2000 ΟΒΑ: Οι ενδιαφερόμενοι έφεδροι που επιθυμούν να συμμετέχουν στους εν εξελίξει διαγωνισμούς για την πρόσληψη 2000 ΟΒΑ, μπορούν να εκτυπώσουν τη σχετική αίτηση από τους κάτωθι υπερσυνδέσμους και αφού τη συμπληρώσουν και την υπογράψουν, να την αποστείλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εδώ, επισυνάπτοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. Η συμπλήρωση των αιτήσεων θα πρεπει να γίνει με προσοχή και πληρότητα.

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_50_ΘΕΣΕΩΝ_ΟΒΑ_ΟΥΚ_ΠΝ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 350 ΘΕΣΕΩΝ ΟΒΑ ΠΝ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΟΒΑ ΣΞ 600 ΘΕΣΕΩΝ (ΕΔ).pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 400  ΟΒΑ ΠΑ.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  600 ΘΕΣΕΩΝ ΟΒΑ ΣΞ (ΠΛΗΝ ΕΔ).pdf