Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνη απασχόληση)

Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Αμοργού και συγκεκριμένα για την εύρυθμη λειτουργία του τομέα της καθαριότητας του Δήμου.

 

Ανακοίνωση πρόσληψης 1 ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Έντυπο Αίτησης