Ανακοίνωση για πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου(δίμηνης απασχόλησης) - Αντιγραφή