Ανακοίνωση για πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου(δίμηνης απασχόλησης) – Αντιγραφή