ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

και με προθεσμία καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών και της αίτησης η 5/8/2022