Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2022

Την 13η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, θα πραγματοποηθεί η 9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1°: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2°: 2η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2022.

ΘΕΜΑ 3°: Αίτηση ΕΦΑ Κυκλάδων μη εξώδικης αποβολής και εκ νέου παραχώρησης του υπογείου χώρου του Νηπιαγωγείου Αμοργού για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 4°: Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στα πλαίσια του έργου: ” Υποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη Αμοργός – Αστυπάλαια”.

ΘΕΜΑ 5°: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμοργού στο Πρόγραμμα : ” Υγεία για όλους “.

ΘΕΜΑ 6°: Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου, εκτός οικισμού ” Ποταμού” Τ.Κ.Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 7°: Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου στην περιοχή “Κάτω Κάμπος”, εκτός οικισμού “Κολοφάνας” Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 8°: Αίτημα της Α.Μ.Ε “Το Μιτάτο της Αμοργού” και του Συλλόγου για το Περιβάλλον και τον πολιτισμό “Νήσος Αμοργός” για επισκευή και συντήρηση της παλιάς πηγής με την επωνυμία “Χωριό” που βρίσκεται εκτός οικισμού Λαγκάδας Τ.Κ Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 9°: Αίτημα κ. Κων/νου Χάλαρη του Γ. για έγκριση εργασιών εκσκαφής επί δημοτικού δρόμου στον “Όρμο” Τ.Κ Αιγιάλης Αμοργού.

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2021

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ