Πρόσκληση 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 24η του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, θα διεξαχθεί η 9η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.
Θέμα 2ο
Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες φιλοξενίας.
Θέμα 3ο
Αποδοχή δωρεάς βιβλίων.
Θέμα 4ο
3η Αναμόρφωση οικ. Έτους 2023.
Θέμα 5ο
Έγκριση των προδιαγραφών και των λοιπών τευχών της μελέτης για την προμήθεια ενός ρυμουλκούμενου καλαθοφόρου οχήματος από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».
Θέμα 6ο
Έγκριση μίσθωσης μίας (1) μονάδας αφαλάτωσης 600 m3 /ημέρα για τις ανάγκες Χώρας και Καταπόλων Αμοργού.
Θέμα 7ο
Έγκριση του πρακτικού Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης στην περιοχή Καμινάκι Λαγκάδας.
Θέμα 8ο
Έγκριση πρακτικού συμβιβασμού για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ της ΑΕ Δομική Εφαρμογή και του Δήμου Αμοργού.