Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 5η του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 8η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
2η Αναμόρφωση του δημ. προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Θέμα 2ο
Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες φιλοξενίας.