Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 10η του μηνός Απριλίου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, θα διεξαχθεί η 8η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Αποδοχή χρηματοδότησης.
Θέμα 2ο
Έγκριση του Πρακτικού της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων και εκτάσεων.
Θέμα 3ο
Έγκριση του Απολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
Θέμα 4ο
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης δημοτικού προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του οικ. έτους 2024.
Θέμα 5ο
Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για χρήση του ως παρκινγκ και παιδική χαρά.
Θέμα 6ο
Εξέταση αιτήσεων επιδόματος κινήτρου σε παραϊατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Αμοργού για το έτος 2024.
Θέμα 7ο
Εξέταση αιτήσεως επιδόματος κινήτρου σε ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Αμοργού για το έτος 2024.
Θέμα 8ο
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξης οριστικού αναδόχου για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ».
Θέμα 9ο
Εξειδίκευση πίστωσης για επισκευή συσκευής στην κατοικία ιατρού στη Χώρα.
Θέμα 10ο
Εξειδίκευση πίστωσης για το Νεκροταφείο Καταπόλων.
Θέμα 11ο
Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου.
Θέμα 12ο
Εξειδίκευση πίστωσης για τη φιλοξενία ιατρών ιατρικών αποστολών.
Θέμα 13ο
Εξειδίκευση πίστωσης για την ανανέωση του σήματος λειτουργίας του Δημοτικού Κάμπινγκ Καταπόλων.