Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 31η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, θα πραγματοποηθεί η 7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2023, σύμφωνα με την 2η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023.
Θέμα 2ο
2η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023.
Θέμα 3ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2023, σύμφωνα με την 3η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023.
Θέμα 4ο
3η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023.
Θέμα 5ο
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Τ. Κοινότητες Αμοργού.
Θέμα 6ο
Τροποποίηση των όρων και των διατάξεων της υπ΄αριθμ.113/2003 απόφασης του Δ. Αμοργού με θέμα: “Λήψη απαγορευτικών μέτρων α) για την διακίνηση – τοποθέτηση οικοδομικών υλικών λόγω τουριστικής περιόδου και β) για την έναρξη οικοδομικών εργασιών”.
Θέμα 7ο
Έγκριση της υπ΄αριθμ.18 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού με θέμα: “Έγκριση Απολογισμού Έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού”.
Θέμα 8ο
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α) με θέμα: “Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α)”.
Θέμα 9ο
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμοργού στη συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ) Κυκλάδων.
Θέμα 10ο
Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής καταστημάτων εστίασης για το Έτος 2023.
Θέμα 11ο
Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αμοργού μέσω του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια Ανέργους ηλικίας 55 – 67 ετών.
Θέμα 12ο
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Δήμου Αμοργού.
Θέμα 13ο
Aίτηση Μάρκου Περάτσι για τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα εντός της τάφρου δημοτικής οδού για τη μεταφορά επεξεργασμένων λυμάτων βιολογικού καθαρισμού.
Θέμα 14ο
Αντικατάσταση του κ. Σίμου Δημητρίου του Ευαγγέλου στη σύνθεση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α).
Θέμα 15ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε) για το έργο: “Διαμόρφωση Μονάδας Αφαλάτωσης Αιγιάλης Αμοργού”.
Θέμα 16ο
Λήψη απόφασης για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στην παραλία “Γραμβούσα” για λειτουργία καντίνας.

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

 

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ