Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 25η του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.
Θέμα 2ο
Έγκριση Απολογισμού του Δήμου Αμοργού για το οικ. έτος 2022.
Θέμα 3ο
Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων μετά από άγονο διαγωνισμό.
Θέμα 4ο
Παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου στην κατ΄ εναντίον μας αγωγή της Α. συζ. Α. Α. το γένος Μ. Β.
Θέμα 5ο
Παραλαβή της μελέτης για το δίκτυο ύδρευσης Καταπόλων Αμοργού.