Πρόσκληση 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 11η Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, θα πραγματοποηθεί η 7η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 184, παρ.1 του Ν.4635/2019, των άρθρων 41,74 και 78 του Ν.4954/2022 (Α΄136), την υπ΄αριθμ.375 με Α.Π.:39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την 65437/3-8-2023 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την με αριθμ. 98 με Α.Π.:8182/26-01-2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, αλλά και τα διαλαμβανόμενα γενικότερα στις σχετικές περί συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή πρότασης έργου (πράξης) με τίτλο: «Πλατφόρμα Ανάδειξης και Εξωστρέφειας του Συνολικού Τουριστικού Προϊόντος και της Πολιτισμικής ταυτότητας του Δήμου Αμοργού», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο:«Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού» και κωδικό 41_Δ.1.3 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6292) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ο λόγος της εκτάκτου συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου είναι για να πάρει απόφαση το Δ.Σ. άμεσα:
– Για να προχωρήσουν οι διαδικασίες λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Δήμου Αμοργού.
– Η υποβολή πρότασης του έργου που αναφέρεται παραπάνω είναι μέχρι 15 Μαρτίου 2024.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ