Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου και αγροτεμαχίων του Δήμου Αμοργού.
Θέμα 2ο
Αποδοχή δωρεάς απινιδωτών.