Πρόσκληση 6ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμοργού 2024

Σας καλούμε να προσέλθετε στην Ειδική Διά Ζώσης Συνεδρίαση Λογοδοσίας (6η) της Δημοτικής Αρχής για το 1ο Δίμηνο του 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν.3582/2010 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του αρ.7 του Ν.5056/2023 και την με αριθμ.98/8182/26-01-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ), η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλούνται το αργότερο έως την Παρασκευή 23/2/2024 να αποστείλουν προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τα θέματα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στη ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος έχει τη δυνατότητα να θέσει έως ένα (1) θέμα.

Στη συνεδρίαση αυτή μπορούν να συζητηθούν έως και δέκα (10) θέματα που θα τεθούν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και επιπλέον έως δύο (2) θέματα τα οποία θα τεθούν από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, και στα οποία απαντάει εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην με αριθμ.98/8182/26-01-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ).

Εφόσον τα προτεινόμενα θέματα υπερβαίνουν τον αριθμό που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση την Παρασκευή 23/2/2024 και ώρα 14:00 στο Γραφείο της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα. Το ίδιο θα ισχύσει και στην περίπτωση που υποβληθούν άνω των δύο (2) θεμάτων από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, δηλαδή θα διενεργηθεί επίσης δημόσια κλήρωση.

Σημειώνεται πως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης έχουν δικαίωμα να προτείνουν έως επτά (7) θέματα, οι δε Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας μπορούν να θέσουν έως τρία (3) θέματα.

Όμως με τα αριθμητικά δεδομένα (5 σε αριθμό μέλη) του μειοψηφούντος συνδυασμού, τα θέματα που πρέπει να αποσταλούν από την παράταξη της μειοψηφίας θα πρέπει να είναι έως πέντε.

Η παρουσία του Δημάρχου, του αρμοδίου Αντιδημάρχου, του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του Προέδρου Νομικού Προσώπου είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος, ορίζεται από τον Δήμαρχο ο ίδιος, ή άλλος αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος.

ΘΕΜΑΤΑ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ_ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΥ – ΨΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ