Πρόσκληση 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί η 6η έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΕΣ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, για την λειτουργία του CAMPING Kαταπόλων Αμοργού, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Έτους 2024.

Θέμα 2ο
Υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αμοργού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη λειτουργία του νεοσύστατου Παιδικού Σταθμού Δήμου Αμοργού, μέσω του Ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων Έτους 2024.

Θέμα 3ο
Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αμοργού μέσω του προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ που αφορά Ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται σε επείγουσες προθεσμίες.