Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2022

Την 28η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 5η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας ΄΄ΖΟΟΜ΄΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ    1ο: 1η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο: Αυτοδίκαιη προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: ΄΄Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Μινώα προς Λεύκες – Αγ. Θέκλα Καταπόλων Αμοργού΄΄ και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο.

ΘΕΜΑ   3ο: Γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά τη μονάδα παραγωγής σκυροδέματος της Εταιρίας ΄΄Αφοί Νομικού ΙΚΕ΄΄ στη θέση ΄΄Σελάδια ή Γραμπάλα΄΄ της Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 4ο: Αίτηση κ.Κοκολογιάννη Γεωργίου για αποδοχή παραχώρησης τμήματος αγροτεμαχίου του στα Κατάπολα Αμοργού προς δημοτική χρήση.

 ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου στην περιοχή ΄΄Γυαλινάς΄΄, εκτός οικισμού ΄΄Ξυλοκερατιδίου΄΄ Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ   6ο:  Εξέταση αιτήματος κας Δελέγκα Ευγενίας για τοποθέτηση λυόμενου, μη μόνιμου δαπέδου στον στεγασμένο δημοτικό χώρο που νοικιάζει για τη λειτουργία του καταστήματός της στο Ξυλοκερατίδι Τ.Κ.Καταπόλων Αμοργού.

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ