Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 27η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Εξειδίκευση πίστωσης για παράθεση γεύματος σε ιατρικό κλιμάκιο
Θέμα 2ο
Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση επιδόματος κινήτρου σε ιατρό του Κ.Υ.
Θέμα 3ο
Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού και των τιμών εκκίνησης για τη δημοπρασία απλής χρήσης παραλιών έναντι ανταλλάγματος.