Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 23η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί η 5η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Αποδοχή χρηματοδότησης.
Θέμα 2ο
1η Αναμόρφωση του δημ. προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
Θέμα 3ο
Έγκριση του Πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση Κινηματογραφικής Λέσχης Αμοργού».
Θέμα 4ο
Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου.
Θέμα 5ο
Εξειδίκευση πίστωσης για ΔΕΗ.
Θέμα 6ο
Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή εκπροσώπου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Βερολίνου ΙΤΒ.
Θέμα 7ο
Εξειδικεύσεις πιστώσεων για τo Κέντρο Υγείας και Π.Π.Ι. Αιγιάλης.
Θέμα 8ο
Εξειδίκευση πίστωσης για συντηρήσεις- επισκευές στο Κέντρο Υγείας.