Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 14η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
Θέμα 2ο
Αποδοχή δωρεάς βιβλίων
Θέμα 3ο
1η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023
Θέμα 4ο
Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2023 και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου
Θέμα 5ο
Εξειδίκευση πίστωσης για πλύση σεντονιών
Θέμα 6ο
Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες προβολής
Θέμα 7ο
Σύσταση 3μελούς Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Δημοπρασιών για το έτος 2023
Θέμα 8ο
Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων-αγροτεμαχίων.