Πρόσκληση 4ης ΤακτικήςΣυνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 8η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί η 4η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της «Προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Αμοργού για το έτος 2024»
Θέμα 2ο
Αίτημα χορήγησης 4ης παράτασης εκπόνησης μελέτης αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Καταπόλων Αμοργού
Θέμα 3ο
Εξειδίκευση πίστωσης για επιμόρφωση δημοτικών υπαλλήλων
Θέμα 4ο
Εξειδίκευση πίστωσης για εργασίες στο Κέντρο Υγείας
Θέμα 5ο
Εξέταση αιτήσεως για διαγραφή ή μείωση οφειλών