Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 3η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Δήμου Αμοργού.
Θέμα 2ο
Καθορισμός ύψους τροφείων του Παιδικού Σταθμού Δήμου Αμοργού για το σχολικό έτος 2023-2024.
Θέμα 3ο
Έγκριση Πρακτικού ΙΙ για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη «Μελέτη Κατασκευής ΣΜΑΥ Αμοργού».
Θέμα 4ο
Μεταφορά υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού της καταργηθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αμοργού» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) και κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού του προαναφερθέντος νομικού προσώπου στην Τράπεζα Πειραιώς.
Θέμα 5ο
Μεταφορά υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού της καταργηθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αμοργού» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) και κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού του προαναφερθέντος νομικού προσώπου στην Τράπεζα της Ελλάδος.