Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Την 27η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί η 21η Τακτική Συνεδρίαση 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Ά/11.03.2020) και στις Α.Π.:18318/13-03-2020 και 33282/29-05-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1 : 7 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού Έτους 2020.

ΘΕΜΑ 2 : Έγκριση υποβολής πρότασης έργου (πράξης) για τη δράση με τίτλο:
΄΄Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών ΄΄.

ΘΕΜΑ 3 : Γνωμοδότηση για προσαιγιαλίωση καλωδίου στα πλαίσια του έργου:
«Υποβρύχια τηλεπικοινωνιακή ζεύξη Αμοργός-Αστυπάλαια»

ΘΕΜΑ 4 : Εξέταση αιτήματος 2 ης παράτασης για την ολοκλήρωση του  έργου:
«Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης βυζαντινού οικισμού Χώρας Αμοργού (αποκατάσταση
Θόλου-διαμόρφωση περιοχής πηγαδιών)».

ΘΕΜΑ 5 : Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου με δημοπρασία στη θέση
΄΄Αγροκήπιο΄΄ της Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 6 : Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης λειτουργίας του Γραφείου
Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο Δήμο Αμοργού για το Έτος 2021.

ΘΕΜΑ 7 : Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκποίηση τμήματος δημοτικού
ακινήτου στο ΄΄Πέρα Ραχίδι΄΄ Τ.Κ. Καταπόλων στα πλαίσια αίτησης του κ. Σαλώμ Ιωχάνα.

ΘΕΜΑ 8 : Συγκρότηση Επιτροπής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε).