Πρόσκληση 21ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 21η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
7η αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Θέμα 2ο
Εξέταση αίτησης χορήγησης επιδόματος κινήτρου σε νοσηλευτικό προσωπικό.
Θέμα 3ο
Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη μετακίνησης υπαλλήλων.
Θέμα 4ο
Εξειδίκευση πίστωσης κατόπιν τροποποίησης σύμβασης.