Πρόσκληση 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 17η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 20η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός ρυμουλκούμενου αρθρωτού καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ύψους εργασίας τουλάχιστον 12 μ».
Θέμα 2ο
Απόφαση κατακύρωσης – έγκριση Πρακτικών όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης Δήμου Αμοργού».

Το έκτακτο της συνεδρίασης προκύπτει λόγω της προθεσμίας για την υπογραφή της σύμβασης με τον τελικό ανάδοχο.