Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 17η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Αμοργού για τα Έτη 2024 – 2027».

ΘΕΜΑ 2 ο : Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις θέσεις μόνιμου προσωπικού του Δήμου Αμοργού που εγκρίθηκαν στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 2023.

ΘΕΜΑ 3 ο : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, για την λειτουργία του CAMPING Kαταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 4 ο : Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αμοργού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Έτος 2023, για τη λειτουργία του νεοσύστατου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021».

ΘΕΜΑ 5 ο : Ένταξη των νησίδων ΄΄ΛΥΑΔΙ΄΄ και ΄΄ΠΛΑΚΑ΄΄ στα διοικητικά όρια της Τ.Κ.Αιγιάλης του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 6 ο : Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δ.Λ.Τ. Αμοργού για υλοποίηση του έργου: «ΗΜ εγκαταστάσεις φωτισμού & κατασκευής πεζοδρομίου στα Κατάπολα Αμοργού». 

ΘΕΜΑ 7 ο : Αίτημα χορήγησης 2 ης παράτασης για το έργο «Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης Βυζαντινού οικισμού Χώρας Αμοργού(Φωτισμός Ανεμόμυλων)».

ΘΕΜΑ 8 ο : Κατάταξη δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 9 ο : Αίτημα υποκατάστασης αναδόχου του έργου «Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης Βυζαντινού Οικισμού Χώρας Αμοργού(αποκατάσταση κτιρίου Θόλου-διαμόρφωση περιοχής Πηγαδιών)»

ΘΕΜΑ 10 ο :  Έγκριση 3 ου ΑΠΕ και 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης Βυζαντινού Οικισμού Χώρας Αμοργού (αποκατάσταση κτιρίου Θόλου – διαμόρφωση περιοχής Πηγαδιών)».

ΘΕΜΑ 11 ο : Διερεύνηση οφειλής λογαριασμού ύδρευσης έτους 2021, υδρ/τή αριθμ. 00_305131.

ΘΕΜΑ 12 Ο : Διερεύνηση οφειλής λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2021, υδρ/τή με αριθμ. 8ΕΜΤΑ1172049-12.

ΘΕΜΑ 13 ο : Διερεύνηση οφειλής λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2021, υδρομ/τή με αριθμ. 16JA176902.

ΘΕΜΑ 14 ο : Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών ύδρευσης – αποχέτευσης μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων λειτουργίας των αντίστοιχων υδρομετρητών.

ΘΕΜΑ 15 ο : Γνωμοδότηση για σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης ακινήτου στην περιοχή ΄΄Σακκάς΄΄, εκτός οικισμού Καταπόλων Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 16 ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή ΄΄Καστελλόπετρα΄΄, εκτός οικισμού ΄΄Χώρας΄΄ Τ.Κ. Αμοργού.

ΘΕΜΑ 17 ο :Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτουστην περιοχή ΄΄Σταυρός ΄΄,εκτός οικισμού  Χώρας Τ.Κ. Αμοργού.

ΘΕΜΑ 18 ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή ΄΄Γυαλινάς ΄΄, εκτός οικισμού Καταπόλων Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 19 ο : Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου, εκτός οικισμού ΄΄Θολαρίων΄΄ Τ.Κ. Θολαρίων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 20 ο : Αίτημα 2 ης παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου: ΄΄Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 21 ο : Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΘΟΛΑΡΙΑ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ΄΄

ΘΕΜΑ 22 ο : Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου ΄΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΝΩΑ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ – ΑΓ. ΘΕΚΛΑ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ΄΄

 

 

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ