Πρόσκληση 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, θα διεξαχθεί η 2η έκτακτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Εκπροσώπηση του Δήμου Αμοργού ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 31ης.1.2024.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης οφείλεται στην άμεση λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση ή μη του Δήμου στη δικάσιμο της 31/1/2024.