Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 2α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 19η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Αποδοχή δωρεάς βιβλίων.
Θέμα 2ο
Αποδοχή επιχορήγησης.
Θέμα 3ο
7η Αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Θέμα 4ο
Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης, και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην περιοχή Παπαδιές».
Θέμα 5ο
Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργο «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον Άγιο Παύλο Αιγιάλης Αμοργού».