Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού

Την 18η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:45 π.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 18η Τακτική Συνεδρίαση 2020 με τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006 και με τα όσα αναφέρονται στην από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και στις με Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020 και 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1o: Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού Έτους 2021.