Πρόσκληση 18ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 14η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, θα διεξαχθεί η 18η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Απόφαση κατακύρωσης – έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού “Προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος τηλεμετρίας δημοτικών σημείων υδροληψίας Δήμου Αμοργού”.

Το επείγον της δια περιφοράς, προκύπτει λόγω της ανάγκης τήρησης των χρονικών οροσήμων.