Πρόσκληση 16ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, θα διεξαχθεί η 16η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Αποδοχή δωρεάς πίνακα.
Θέμα 2ο
Αποδοχή επιχορήγησης.
Θέμα 3ο
6η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Θέμα 4ο
Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση κύριας αγροτικής οδού Αγίου Παύλου Αιγιάλης Αμοργού».
Θέμα 5ο
Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξης αναδόχου του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού».