Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2021

Την 29η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας ΄΄ΖΟΟΜ΄΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Αμοργού. 

Θέμα 2ο: 5η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2021.

Θέμα 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2021 (Γ’ Τρίμηνο 2021).

Θέμα 4ο: Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές.

Θέμα 5ο: Απόφαση Δ.Σ. καταχώρησης μεταβολών σε οικισμούς Δ. Αμοργού μετά την απογραφή του 2011.

Θέμα 6ο: Αίτηση κ. Κωβαίου Σπυρίδωνα για διάνοιξη χαντακιού για προστασία κατοικίας του στη Χώρα Αμοργού.

Θέμα 7ο: Γνωμοδότηση για σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης στην θέση “Αρακληνή” εκτός οικισμού Ραχίδι Τ.Κ Καταπόλων Αμορργού. 

 

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                    ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ