Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 14η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Αποδοχή δωρεάς βιβλίων.
Θέμα 2ο
Αποδοχή επιχορηγήσεων.
Θέμα 3ο
5η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
Θέμα 4ο
Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες προβολής του Δήμου.
Θέμα 5ο
Εξειδίκευση πίστωσης για πλύση κλινοσκεπασμάτων του Κ.Υ. Αμοργού.
Θέμα 6ο
Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στον Άγιο Παύλο».
Θέμα 7ο
Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την ανάθεση «Προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος τηλεμετρίας δημοτικών σημείων υδροληψίας Δήμου Αμοργού».
Θέμα 8ο
Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Καταπόλων στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027».
Θέμα 9ο
Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την ανάθεση «Κινηματογραφική Λέσχη Αμοργού».