Πρόσκληση 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 13η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού σύμφωνα με την 2η Αναμόρφωση οικ. έτους 2024.
Θέμα 2ο
2η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.