Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 12η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού και Προβολής της Αμοργού.

ΘΕΜΑ   2ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης και Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ   3ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής περιβάλλοντος Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ  4ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό μέχρι 31/12/2024.

ΘΕΜΑ   5ο : Ορισμός Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2024.

ΘΕΜΑ  6ο: Ορισμός Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2024.

ΘΕΜΑ   7ο : Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης της απόδοσης των Δημοτικών Εσόδων Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2024.

ΘΕΜΑ  8ο : Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Καταπάτησης Δημοτικών χώρων Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2024.

ΘΕΜΑ  9ο : Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου τ.μ οικιών, επιχειρήσεων και ακάλυπτων χώρων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2024.

ΘΕΜΑ 10ο: Σύσταση και συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής προσλήψεων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2024.

ΘΕΜΑ   11ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υγείας Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ  12ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Αμοργού.

ΘΕΜΑ 13ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων και το κλείσιμο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ άδειας λειτουργίας.

ΘΕΜΑ 14ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος παρεπιδημούντων.

ΘΕΜΑ   15ο: Σύσταση και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αμοργού μέχρι 30/06/2024.

ΘΕΜΑ  16ο: Σύσταση και συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού μέχρι 30/06/2024.

ΘΕΜΑ  17ο: Σύσταση και συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού μέχρι 30/06/2024.

ΘΕΜΑ   18ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Νεολαίας και Άθλησης Δ. Αμοργού.

ΘΕΜΑ   19ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής πρωτογενούς τομέα Δ. Αμοργού.

ΘΕΜΑ   20ο: Ορισμός μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

ΘΕΜΑ   21ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Αμοργού.

 ΘΕΜΑ 22ο:  Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας Φύλων στο Δήμο Αμοργού.

ΘΕΜΑ 23ο:  Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση ή εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων και αξιολόγησης προσφορών Έτους 2024.

ΘΕΜΑ 24ο:  Σύσταση τριμελούς Επιτροπής του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ καθώς και των συμπληρωματικών μέτρων (ΦΕΚ 1701/Β/2015)

ΘΕΜΑ  25ο:  Συγκρότηση Επιτροπής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε).    

ΘΕΜΑ 26ο:  Oρισμός Επιτροπής ελέγχου ακαταλληλότητας οχημάτων Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ  27ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής νερού από υδροφόρα πλοία.

ΘΕΜΑ 28ο: Ορισμός Εκπροσώπου στην Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης –απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων μέχρι 31/12/2024.

ΘΕΜΑ  29ο: Σύσταση  Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 30ο: Ορισμός Εκπροσώπου στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών και θεμάτων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής μέχρι 31/12/2024.

ΘΕΜΑ  31ο:  Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμου Πάρου, Αντιπάρου & Αμοργού.

ΘΕΜΑ  32ο:  Ορισμός εκπροσώπου για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας ΦΟ.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.

ΘΕΜΑ  33ο: Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – Δ.ΑΦ.ΝΗ.

ΘΕΜΑ 34ο: Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.

ΘΕΜΑ 35ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την απαγόρευση κάθε είδους οικοδομικών εργασιών που προκαλούν όχληση και θόρυβο από 15-6 έως 15-9 κάθε Έτους για αποφυγή της ηχορρύπανσης.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.78/2023 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού με θέμα: ΄΄ Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας΄΄.

ΘΕΜΑ 37ο: Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για την κίνηση των λογαριασμών Δημοσίων επενδύσεων (έργων) του Δήμου Αμοργού στην Τράπεζα της Ελλάδος και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αμοργού για την υπογραφή της δήλωσης ορισμού υπευθύνων των λογαριασμών.

ΘΕΜΑ 38ο : Ορισμός εκπροσώπων – υπευθύνων για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Αμοργού στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΘΕΜΑ  39ο : Εκπροσώπηση του Δήμου Αμοργού και διαχείριση των λογαριασμών του στην Τράπεζα Πειραιώς΄΄.

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2024

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ