Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Την 19η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, θα πραγματοποηθεί η 1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.4555/18, αλλά και του άρθρου 10, παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ΄55/11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», αλλά και τα διαλαμβανόμενα στις Α.Π.:18318/13-03-2020, 33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 77233/13-11-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-02-2021 και Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1°: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αμοργού & του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού” Έτους 2023.

ΘΕΜΑ 2°: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου τ.μ. οικιών, καταστημάτων και ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αμοργού μέχρι 31/12/2023.

ΘΕΜΑ 3°: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης της απόδοσης των Δημοτικών Εσόδων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2023.

ΘΕΜΑ 4°: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό μέχρι 31/12/2023.

ΘΕΜΑ 5°: Σύσταση και συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής προσλήψεων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2023.

ΘΕΜΑ 6°: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2023.

ΘΕΜΑ 7°: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2023.

ΘΕΜΑ 8°: Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταπάτησης Δημοτικών χώρων Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2023.

ΘΕΜΑ 9°: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμοργού για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

ΘΕΜΑ 10°: Αίτημα για παραχώρηση κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Ποταμού.

ΘΕΜΑ 11°: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΕΘΕΑΝ ΚΕΒΚΕΑΤΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» και έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αμοργού στην Αστική Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο “ΔΙΚΤΥΟ ΜΠΛΕ ΔΗΜΩΝ”.

ΘΕΜΑ 12°: Ανάκληση της με αριθμ. 101/2022 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: “Ανακαθορισμός ή μη τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2023”.

ΘΕΜΑ 13°: Κατανομή δόσεων 2023 Τακτικών και Εκτάκτων Κατανομών (ΚΑΠ) στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 14°: Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού Τ.Κ.Αμοργού (Χώρας).

ΘΕΜΑ 15°: Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.

 

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού για το 2023

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ