Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού για το 2024

Την 19η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, θα διεξαχθεί η 1η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο
Εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής.
Θέμα 2ο
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμοργού για το έτος 2024.
Θέμα 3ο
Σύσταση και Συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου και Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Δημοπρασιών για το έτος 2024.
Θέμα 4ο
Καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας ειδών καυσίμου του Δήμου Αμοργού για το έτος 2024.
Θέμα 5ο
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών για ανάθεση έργων για το έτος 2024.
Θέμα 6ο
Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2024 και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.
Θέμα 7ο
Αποδοχή χρηματοδότησης.