Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3421/05 έχετε την υποχρέωση να καταθέσετε Δελτίο Απογραφής από 2 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2020 στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες προξενικές αρχές.

Κατά την προσέλευση σας θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρετε μαζί σας πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.
  • Βεβαίωση απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ- ΑΦΜ – ΑΜΚΑ) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να διαθέτετε υποχρεωτικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),  το οποίο θα πρέπει να γνωστοποιήσετε στον υπάλληλο της Στρατολογικής Υπηρεσίας ή του ΚΕΠ.