πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο