Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα. Η πρόσκληση αφορά στις εξής υπο-δράσεις:

19.2.1.1 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα»

19.2.1.2 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών»

19.2.2.2 «Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής»

19.2.2.3 «Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής»

19.2.2.4 «Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής»

19.2.2.5 «Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής»

19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής»

19.2.3.1 «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής»

19.2.3.3 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής»

19.2.3.4 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής»

19.2.3.5 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής»

19.2.7.3 «Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό».

Οι προκηρυσσόμενες υπο-δράσεις, οι περιορισμοί, η περιοχή εφαρμογής, τα χρηματοδοτικά στοιχεία, οι δυνητικοί δικαιούχοι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα κριτήρια επιλογής κ.α. ανά υπο-δράση, περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση και στα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή. Για την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/ην δυνητικό/ή δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 05-12-2019 και ώρα 13:00.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 04-03-2020 και ώρα 15:00.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να υποβάλλουν ή να αποστείλουν στην ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» στη διεύθυνση: Πλατεία Τσιροπινά – Ερμούπολη – 84100 Σύρος, το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει τα παραρτήματα «Αίτηση στήριξης, Αίτηση στήριξης – Συμπληρωματικά στοιχεία, Μελέτη βιωσιμότητας, Αναλυτικός προϋπολογισμός πράξης, Υπεύθυνη δήλωση υποψήφιου δικαιούχου, Υπεύθυνη δήλωση περί de minimis, Δήλωση σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ» και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.

Σε περίπτωση υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο πρωτόκολλο της ΟΤΔ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. Σε περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ – συστημένη επιστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης φακέλου δικαιολογητικών, η αίτηση στήριξης θα απορριφθεί ως μη πλήρης.

Η αναλυτική Πρόσκληση με τα παραρτήματά της διατίθεται δωρεάν, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» και είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.e-cyclades.gr. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης, τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΟΤΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνες/ος: Καλλιόπη Τσαγκαράκη, Νατάσα Κλήμη και Γεώργιος Παχύλης, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2281088834, e-mail: Info@e-cyclades.gr.